ახალი სტატიები

მედიკამენტური აბორტის დამოუკიდებლად მართვა

ამ ონლაინ რესურსში მოცემული ინფორმაცია მიმოიხილავს აბორტს ადამიანის უფლებების ჭრილში, განიხილავს ადგილობრივ კანონმდებლობასა და ეთიკის საკითხებს და ხაზს უსვამს სერვისის მიწოდებისას ინტერსექციული მიდგომის აუცილებლობას. აქვე, ცალკე თავები ეთმობა აბორტის სტიგმის თეორიასა და მედიკამენტური აბორტის პროცესის მართვას. ონლაინ კურსი შექმნილია საგანმანათლებლო მიზნებისთვის.