უსაფრთხო და სახიფათო აბორტი

აბორტის შესახებ ბევრი მითი და სტერეოტიპი არსებობს, ამიტომ აუცილებელია ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ უსაფრთხო და სახიფათო აბორტის პროცედურა.

რა არის უსაფრთხო აბორტი?

აბორტი არის უსაფრთხო პროცედურა, როდესაც იგი ტარდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მეთოდებისა და ორსულობის ვადების გათვალისინებით. ასევე აუცილებელია, რომ სერვისის პროვაიდერი სპეციალურ უნარ-ჩვევებს ფლობდეს და გადამზადებული იყოს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, უსაფრთხო აბორტად შეიძლება ჩაითვალოს როგორც მედიკამენტოზური, ასევე ქირურგიული აბორტი.

რას ნიშნავს სახიფათო აბორტი?

სახიფათოა აბორტი, როდესაც იგი არ სრულდება სპეციალური კვალიფიკაციის მქონე კადრის მიერ, ტარდება გარემოში, რომელიც არ აკმაყოფილებს მინიმალურ სამედიცინო სტანდარტებს, ან ორივე ერთად. ადამიანები, მათი უნარები და სამედიცინო სტანდარტები განსხვავებულად ფასდება უსაფრთხო მედიკამენტოზური და ქირურგიული აბორტის შემთხვევაში. გარდა ამისა, ეს დამოკიდებულია ორსულობის ვადაზე და უახლეს სამედიცინო კვლევებზე.

ქალები და ახალგაზრდები, რომლებსაც ხელი არ მიუწვდებათ უსაფრთხო აბორტზე, ხშირად მიმართავენ მის საფრთხის შემცველ მეთოდებს. ბარიერები, რომლებსაც ეს ადამიანები აწყდებიან შეიძლება იყოს:

ვინ არის რისკის ქვეშ?

ნებისმიერი ქალი, რომელსაც არასასურველი ორსულობა აქვს და უსაფრთხო აბორტზე არ მიუწვდება ხელი სახიფათო აბორტის რისკის ქვეშ დგას. დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში მცხოვრები ქალები ამ კუთხით უფრო მაღალი რისკის ქვეშ დგანან. სიკვდილი და სერიოზული ჯანმრთელობის დაზიანებები ბევრად უფრო მაღალია, როდესაც სახიფათო აბორტი ორსულობის გვიან ვადაში ხდება. ამ უკანასკნელის რისკი მაღალია მაშინაც, თუ ეფექტურ კონტრაცეფციასა და ხარისხიან სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა დაბალია.

სახიფათო აბორტთან დაკავშირებული რისკები და სასწრაფო სამედიცინო დახმარება

სახიფათო აბორტის შემდეგ, ქალები არაერთი სახის სიცოცხლისთვის პოტენციურად საშიშ დაზიანებას განიცდიან, რომლებიც გავლენას ახდენენ მათი ცხოვრების ხარისხზე. ეს შეიძლება იყოს შინაგანი სისხლჩაქცევები და სისხლდენა, ინფექცია, შინაგანი რეპროდუქციული ორგანოებისა და გარეგანი გენიტალიების დაზიანებები, არასრული აბორტი და სხვა. ხანდახან, სახიფათო აბორტის გართულებების დიაგნოსტირება რთული ხდება, ამიტომ, აუცილებელია, რომ ადამიანებს ხელი მიუწვდებოდეთ კვალიფიციურ სამედიცინო დახმარების სერვისებზე ტრანსპორტირების ჩათვლით, სადაც მათი დროული გადაყვანა და სწრაფი დიაგნოსტირება მოხდება.

პრევენცია და კონტროლი:

სახიფათო აბორტის პრევენცია შესაძლებელია:

აბორტის კრიმინალიზება და აკრძალვა არ შეამცირებს აბორტების რიცხვს. აბორტის სტატისტიკა თითქმის ერთნაირია იმ ქვეყნებში, სადაც აბორტი აკრძალულია, და სადაც იგი კანონით ნებადართულია. ეს ამტკიცებს, რომ თუნდაც პროცედურა არალეგალური იყოს, ადამინი მაინც იპოვის გზებს მის გასაკეთებლად, რითიც სიცოცხლეს საფრთხის ქვეშ იგდებს.

მნიშვნელოვანი ფაქტები აბორტის შესახებ:

წყარო: www.who.int